RI&E

Elke werkgever is, ongeacht de grootte van de organisatie, verplicht om een goed Arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.  Omdat arbeidsveiligheid alleen optimaal georganiseerd kan worden als de gevaren en risico's bekend zijn heeft elke werkgever een wettelijke verplichting om deze risico's te inventariseren en te evalueren. Dit moet schriftelijk worden vastegelegd in de Risico Inventarisatie & -Evaluatie. In de volksmond simpelweg RIE of RI&E genoemd.

Deze RIE of RI&E dient ten alle tijde actueel te zijn en volledig dekkend. Dit is niet alleen een wettelijke eis maar ook veel aansprakelijkheidsverzekeringen eisen dit. Sterker nog, het niet beschikken over een actuele en volledige RI&E is zelfs een ontbindende voorwaarde voor veel van dit soort verzekeringen.

Maar bovenal willen zowel werkgever als werknemer dat er gewoon veilig gewerkt kan worden, niemand zit immers te wachten op een bedrijfsongeval. 

RI&E maken 

Expertise bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & -Evaluatie is een vereiste. Het is daarom dat elke werkgever wettelijk verplicht is om in overleg met de OR of Personeelsvertegenwoordiging een interne specialist aan te stellen. Dit is de Preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

 1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de  uitvoering van zijn taken. Daarbij dient men ook zeker te zijn dat de risico’s goed zijn
geïnventariseerd en de voorgestelde maatregelen effectief zijn. 

RI&E modellen 

Om zowel werkgevers als de preventiemedewerker te ondersteunen zijn er via de website www.rie.nl diverse goedgekeurde branchemodellen beschikbaar. Deze zijn vaak gratis te downloaden.Het voordeel van deze modellen is dat de Preventiemedewerker niet zelf het wiel uit hoeft te vinden en dat deze kan profiteren van sectorbrede ervaringen en kennis.

Wél moet men er zeker van zijn dat het model volledig dekkend is voor de eigen organisatie!

Juist deze “dekkingsgraad” is bij onderzoek door de Inspectie SZW bij ongevallen een van de belangrijkste aandachtspunten. U zult dus moeten aantonen dat het door u gebruikte
branche model recht doet aan al uw bedrijfsaspecten en –activiteiten. Tevens moet u kunnen aantonen dat uw RI&E en uw plan van aanpak actueel zijn.

Ook moet u kunnen aantonen dat degene die de RI&E heeft uitgevoerd (of ingevuld zoals sommige ondernemers dat noemen) beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om:

 1. De gevaren goed en volledig te inventariseren.
 2. De risico’s te classificeren.
 3. Beheersmaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie te ontwikkelen en implementeren.
 4. De effectiviteit van deze maatregelen te beoordelen.

Dit vraagt vaak om specialistische kennis op bijvoorbeeld het gebied van Ergonomie / gevaarlijke stoffen / werkplekinrichting en soms over apparatuur zoals geluidsmeters en verlichtingsmeters.

Het is daarom goed dat de Preventiemedewerker, wanneer dat nodig is, een beroep kan doen op de experts van Nova Invicta voor (tijdelijke) ondersteuning voor bijvoorbeeld

 • het samen uitvoeren van de RI&E
 • periodieke Arbo inspecties
 • specialistische ondersteuning bij beoordelen van wijzigingen
 • het samen actualiseren van de RI&E

Voorbeeld RI&E 

U kunt er ook voor kiezen om een workshop of e-learning RI&E te volgen bij Nova Invicta. U krijgt dan een voorbeeld / model RI&E in Word waarmee u zelf aan de slag gaat. Tijdens de workshop krijgt u in twee lesdagen alle relevante uitleg. 

Het voordeel van e-learning is dat u het in uw eigen tijd kunt doen. Uiteraard zijn er mogelijkheden om contact te hebben met de docent en kunt u gebruik maken van een gratis spreekuur. 

Naast deze twee trainingsvormen is het ook mogelijk om te kiezen voor coaching on the job. Een van onze veiligheidskundigen ondersteunt u dan bij uw specifieke vragen en kan daarbij ook aanvullende metingen of onderzoeken uitvoeren. 

Hier leest u meer over deze mogelijkheden. 

Toetsing RI&E

Tot slot geldt voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers of bij gebruik van een eigen, niet goedgekeurd, model dat de RI&E getoetst moet worden. De wetgever kent deze bevoegdheid toe aan een viertal zogenaamde kerndeskundigen: bedrijfsarts, arbeidshygienist, arbeids- en organisatie deskundige en de hoger veiligheidskundige. Deze kerndeskundigen moeten daarbij gecertificeerd zijn.

Tiemen van der Worp van Nova Invicta is zo'n gecertificeerd kerndeskundige. Hij is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (DNV GL) en is derhalve bevoegd om uw RI&E te toetsen. Daarbij kan ook een beroep gedaan worden op de andere kerndeskundigen wanneer dat nodig is.