V&G inspecties

Elke werkgever heeft een zorgplicht in het kader van arbeidsomstandigheden. Dit is vastgelegd in onze wet- en regelgeving. 

 Kort samengevat staat hierin het volgende: De werkgever is verplicht een zo goed mogelijk Arbobeleid te voeren. Het uitgangspunt is dat de werkgever het werk zodanig moet organiseren dat dit geen gevaar kan opleveren voor de werknemers en/ of derden.

Ook opdrachtgevers hebben hierin een belangrijke rol. Er is immers gesteld dat de zorgplicht van opdrachtgevers voor inhuur zoals ZZP-ers gelijk is aan de zorgplicht die men voor eigen medewerkers heeft.

Dus ook een opdrachtgever dient te controleren of onderaannemers en ZZP-ers 

  • Zich houden aan de arbeidstijdenwet
  • Veilig werken met goede materialen en arbeidsmiddelen 
  • Men de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen draagt 

De werkgever en de opdrachtgever dienen beiden te beschikken over voldoende kennis en capaciteit om dit aantoonbaar in te vullen. 

 Vaak is niet alle hiervoor benodigde kennis/kunde en capaciteit direct voorhanden binnen een organisatie. Vandaar dat veel bedrijven hulp inroepen van externe deskundigen. 

Het belangrijkste voordeel van de inzet van externe deskundigen is deze de noodzakelijke kennis en mankracht kan inzetten op juist díe momenten dat het nodig is. 

De veiligheidskundigen van Nova Invicta kunnen u hierbij ondersteunen.

Op basis van het V&G-plan en de diverse deelplannen worden voor aanvang van een project de risicovolle momenten en werktijden bepaald. Op basis van deze inventarisatie wordt er een planning opgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met werkzaamheden ’s-avonds, ’s-nachts en in de weekenden. Dit resulteert in risk based inspecties.

Tijdens de veiligheidsinspectie kijken de veiligheidskundigen van Nova Invicta naar de volgende aspecten:

  • Indeling van bouwplaats (afscherming derden/ orde en netheid etc.)
  • Gebruik PBM
  • Gebruik verantwoorde en veilige materialen en middelen
  • Elektriciteitsvoorziening
  • etc.
  • etc.

Tevens wordt hierbij gekeken naar houding en gedrag.  Na elke inspectie wordt eenrapport met positieve en negatieve aandachtspuntenopgemaakt. Dit rapport wordt afgestemd met de (hoofd) uitvoerder die verantwoordelijk is voor het project, de opdrachtgever en aannemer(s).

 De conclusies uit het rapport kunnen resulteren in de aanbeveling om tussentijds Taak Risico Analyses op te (laten) stellen of in het herzien van een V&G-faseplan

Ook kan er, indien gewenst, op basis van de inspectie input geleverd worden voor een veiligheidsinstructie (de zogenaamde toolbox). 

Het is zelfs mogelijk dat een veiligheidskundige van Nova Invicta voorafgaande aan de volgende inspectie een toolbox instructie verzorgd.

Op deze manier is de opdrachtgever niet alleen op de hoogte maar kan deze zijn wettelijke verantwoordelijkheid mede invullen!