Maatwerkregeling

Maatwerkregeling Arbodiensten

De wetgeving kent twee routes voor deskundige bijstand die een werkgever kan organiseren: de Vangnetregeling of de Maatwerkregeling.

Bij de maatwerkregeling kiest de werkgever ervoor om, vanuit kosten- en mogelijke efficiencyvoordelen, de externe deskundige bijstand voor preventie en bescherming neer te leggen bij een adviesbureau en / of zelfstandig kerndeskundige(n), een basis of operationeel veiligheidskundige,  middelbaar veiligheidskundige, hoger veiligheidskundige (niet gecertificeerd), middelbaar arbeidshygiënist of arbeidshygiënist (niet gecertificeerd) of ergonoom. 

Hoewel deze keuze begrijpelijk is kiest de werkgever dan wel de facto voor de zogenaamde maatwerkregeling als omschreven in artikel 14 Arbowet.  Dat betekent dat de werkgever zelf een aantal zaken moet organiseren:
• de samenwerking en afstemming tussen de kerndeskundigen onderling;
• afstemming met en advisering door kerndeskundige aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
• toetsen van en adviseren inzake de RI&E;
• meewerken aan het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen;
• verzuimbegeleiding;
• arbeidsgezondheidskundige onderzoeken ;
• aanstellingskeuringen;
• medisch consult.

Onder lid 2 van dit artikel staat nogmaals dat deze taken doeltreffend moeten worden uitgevoerd en dat de personen die de bijstand verlenen beschikken over de juiste uitrusting (bijvoorbeeld meetinstrumenten voor geluid, binnenklimaat, straling, elektromagnetische velden, trillingen, verlichting, stof etc.), beschikken over een goede mix van kennis en ervaring en daarbij ook voldoende tijd beschikbaar hebben of krijgen zodat zij de wettelijke taken kunnen uitvoeren.

Waarbij alles wat met verzuim of medische vraagstukken heeft te maken onder de verantwoordelijkheid valt van de bedrijfsarts.  Zaken als het uitvoeren, toetsen  en actueel houden van de RI&E, het adviseren over de te nemen maatregelen door de andere kerndeskundigen. Die kunnen hierbij samenwerken met of ondersteund worden door de overige vermelde deskundigen.

Het artikel over de maatwerkregeling sluit af met lid 15 waarin wordt gesteld dat de bedrijfsarts in overtreding is wanneer
• deze geen mogelijkheid biedt om een andere bedrijfsarts te raadplegen,

• geen adequate procedure heeft voor het afwikkelen van klachten en

• niet adviseert over preventieve maatregelen inzake het algemene arbobeleid.

Tevens zijn volgens dit lid de alle kerndeskundigen in overtreding

• als zij niet nauw samen werken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;

• zij niet goed samenwerken met de preventiemedewerker en deze niet of onvolledig adviseren;

• zij niet meewerken aan de door hen uitgebrachte adviezen inzake uit te voeren maateregelen.


Adviseren, samenwerken en meewerken zijn dus de drie werkwoorden die in een maatwerkregeling  gelden voor de betrokken actoren. Dit met een proactieve houding en preventieve insteek.

En wanneer een werkgever dan de uitgebrachte adviezen structureel negeert kan de kerndeskundige in een lastige dan wel onwerkbare positie worden gebracht. Dit kan er in resulteren dat, na ruggespraak met collega kerndeskundigen en bijvoorbeeld beroepsvereniging, er na diverse aantoonbare pogingen tot constructieve afstemming, de samenwerking moet worden gestaakt. Ook moet er dan een melding gedaan worden bij  de Arbeidsinspectie. 

Bij niets doen zou er  immers een juridisch betoog opgebouwd kunnen worden van nalatigheid – overtreding – medeschuldig aan (voorkoombaar) letsel – strafrecht.

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar om uw maatwerkregeling optimaal in te vullen.